Natalie Gladkov

Natalie Gladkov
Referentin Digital HealthBVMed – Bundesverband Medizintechnologie e.V.