Prof. Dr. H.C. Jutta Allmendinger, PH.D.

Prof. Dr. H.C. Jutta Allmendinger, PH.D.
Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB);Professorin, Humboldt-Universität zu Berlin